Nadzwyczajny Zjazd - wybór delegata

Mińsk Mazowiecki 25.05.2013r.

 Uchwała nr 5/2013

 w sprawie przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Mińsku Maz.

sprawozdawczo – wyborczego

 

 

Zarząd Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim na podstawie Art. 19 Statutu Oddziału z 28.03.2004 r. postanawia przeprowadzić Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w celu wyboru Delegata Oddziału na Regionalną Mazowiecka Konferencję Oddziałów PTTK woj. mazowieckiego, która odbędzie się 30 czerwca 2013r. w Tułowicach i odbywa się w związku z Walnym Zjazdem PTTK zaplanowanym w d. 14-15 września 2013 r. roku w Warszawie.

 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZG – Załącznik do Uchwały ZG PTTK nr 338/XVII/2012

 

Oddziałowi PTTK przysługuje jeden delegat na Regionalną Konferencję Oddziałów.

 

Wszystkie szczegóły/ akty normatywne związane z prowadzeniem kampanii sprawozdawczo wyborczej w Oddziałach dostępne; na stronie www pttk.pl

 

1.Zjazd odbędzie się w siedzibie Oddziału w siedzibie Komendy Hufca Związku HarcerstwaPolskiego Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 3 , początek godz. 18.00 dnia 08.06.2013 r. ( sobota) Drugi termin; godz. 18.30 w dn.08.06.2013 r.

 

Przewidywany Czas trwania Zjazdu od godz.18 – do 20.00

 

2.Zgodnie z Art. 17. Statutu Oddziału w Zjeździe Oddziału udział biorą:

 

1.Z głosem decydującym:

 

członkowie Oddziału - z ważną legitymacją członkowską.

 

3.Członkowie Oddziału ( pełnoletni) w dniu Nadzwyczajnego Zjazdu na podstawie podpisanej listy obecności sporządzonej w oparciu o listę Zarządu Oddziału oraz ważną legitymację członkowską PTTK otrzymują prawo do głosowania.

 

 

 

§ 3

 

Zarząd Oddziału proponuje następujący porządek obrad Zjazdu Oddziału PTTK:

 

 1. Otwarcie Zjazdu.

 2. Sprawozdanie z działalności za 2012 r.

 

3. Wybór Prezydium Zjazdu

 

 1. Wybór komisji mandatowej.

 2. Wybór komisji skrutacyjnej

 

5. Dyskusja. Zgłaszanie kandydatów .Głosowanie.

 

 1. Uchwała Zjazdu o wyborze delegata na Konferencję

 2. Sprawy różne – bieżąca działalność.

 

9. Zakończenie Zjazdu

 

 

 

 

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 2. Statut, inne dokumenty dostępne w siedzibie przy ul .Ogrodowej 1

 

 

 

Zarząd Oddziału:

 

    1. Joanna Janicka

    2. Tomasz Lipiński

 

3. Małgorzata Michalik

 

4. Agnieszka Kalinowska

 

5. Władysław Janicki