Regulamin Eliminacji Rejonowych

Pełny tekst regulaminu dostępny także w pliku .doc do pobrania -> Regulamin_2017.

Karta zgłoszenia do pobrania i wydrukowania -> Karta zgłoszenia

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 ELIMINACJE REJONOWE

 XXI Konkurs Krasomówczy

 Mińsk Mazowiecki 2017

 19 - 20 października 2017

 

Aula Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17

 I Cele konkursu

 1. Budzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do pięknej mowy, sugestywnego opowiadania o własnym regionie, zachęcanie do wypowiadania się na ciekawe tematy.

 2. Pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego w regionie.

 3. Kształtowanie szacunku dla kultury, sztuki i tradycji regionalnej.

 4. Zainteresowanie aktywną turystyką i krajoznawstwem.

 5. Upowszechnianie informacji o działalności PTTK w Mińsku Mazowieckim.

 6. Wyłonienie najlepszych krasomówców na etap wojewódzki.

II Organizatorzy

 Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział w Mińsku Mazowieckim

 www.pttk-minsk.com Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 609 100 892

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax 25 758 56 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

III Uczestnicy

 Dzieci i młodzież wszystkich typów szkół z powiatu mińskiego,

 zaproszeni goście z sąsiednich powiatów

IV Tematyka i wymagania konkursowe

 Uczestnik szkoły podstawowej i gimnazjum

 przygotowuje do zaprezentowania dwa wystąpienia: pierwsze wystąpienie pięciominutowe drugie trwające 7 minut z tolerancją do pół minuty

Krasomówcze wystąpienie popularyzuje własny region:

ciekawe zabytki, niezwykłe wydarzenia, ciekawe postacie, legendy, szeroko rozumiane walory Mazowsza, przyrodę, krajobraz, ekologię w regionie, własne doświadczenia turystyczne, poznawcze, obserwacje i przeżycia, udział w wycieczkach, odkryte ciekawostki. Wystąpienie jest pochwałą ogólnie aprobowanych wartości, postaw życiowych,wyraża szacunek dla świata, ludzi, dla przeszłości i teraźniejszości.

 uwaga:należy przestrzegać wyznaczonego limitu czasu, z tolerancją do pół minuty.

 Uczestnik szkoły średniej

przygotowuje wystąpienie o dowolnej tematyce krajoznawczej, przyrodniczej, ekologicznej,historycznej zgodnie z zasadami sztuki retorycznej; popularyzuje wiedzę o ciekawych ludziach, przedstawia własne podróże po regionie i nie tylko, przeżycia, doświadczenia, obserwacje, dzieli się własną refleksją na wybrany przez siebie temat propaguje aprobowane przez ogół społeczeństwa wartości, postawy życiowe wyrażające szacunek dla świata i ludzi. Czas wystąpienia: 10 minut. Drugie wystąpienie -15 minut; improwizowane wystąpienie na wylosowany temat -3 minuty

V Kryteria oceny i sposób pracy jury

1. Jury konkursu przesłuchuje wszystkich uczestników. 5 z osób z najwyższą punktacją przechodzi do drugiego etapu przesłuchania. 3 osoby z najwyższą punktacją zostają zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego. Wyłonieni do drugiej rundy przesłuchań gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w konkursie improwizacji w ciągu 3 minut. (mówienie na wylosowany temat)

Ocenie podlegają:

 1. Zgodność wystąpienia z tematyką konkursu.

 2. Oryginalne podejście do podjętego tematu/problemu.

 3. Umiejętność osiągania sugestywności wypowiedzi. Bogactwo środków retorycznych.

 4. Jasne i logiczne formułowanie myśli. Przejrzysta kompozycja wystąpienia.

 5. Bogactwo języka, poprawność językowa.

 6. Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.

 7. Ogólny wyraz artystyczny.

 1. Jury profesjonalne składa się z 5 osób. – nauczyciele poloniści, zaproszeni goście, pełnoletni laureaci minionych edycji konkursu.

 2. Każdy juror ma do dyspozycji skalę ocen od 1-10 i w zależności od swego uznania przyznaje odpowiednią ilość punktów.

 3. Suma punktów przyznana przez wszystkich jurorów i podzielona przez liczbę członków jury daje właściwą ocenę. Wyniki prac jury podaje po zakończeniu wystąpień .

 4. Organizator powołuje jury uczniowskie składające się z 5 uczestników poprzednich konkursów. Jury uczniowskie pracuje niezależnie od jury profesjonalnego, lecz na tych samych zasadach. Niezależnie o jury profesjonalnego ogłasza swój werdykt.

NAGRODY

1. Przyznawana jest nagroda publiczności.

2. Tytuł Talent Roku otrzymuje osoba, która w konkursie bierze udział po raz pierwszy i szczególnie wyróżnia się. Wyróżnienie Talent Roku jest przyznawane niezależnie od tego, które miejsce osoba zajęła, promuje uczestników, którzy w konkursie biorą udział po raz pierwszy i mają wyraźne predyspozycje krasomówcze, dobrze rokują na przyszłość.

NAGRODY SPECJALNE:

*dla najmłodszego uczestnika konkursu

*nagroda Burmistrza Miasta dla osoby, która zaprezentuje oryginalne ciekawe

wystąpienie na temat Mińska

*nagroda Wójta Gminy Dębe Wielkie za propagowanie postaw życiowych szczególnie pożądanych we współczesnym świecie oraz za promowanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych gminy Dębe Wielkie

*nagroda Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej za oryginalne wystąpienie popularyzujące historyczne wydarzenia związane z regionem.

* nagroda prezesa PTTK za wystąpienie o tematyce przyrodniczej, ekologicznej.

 VI Zgłoszenia- na adres e- mail

 PTTK Mińsk Mazowiecki tel. 609 100 892 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

 • tytuł wystąpienia

- podpisaną kartę zgłoszenia opiekun przekazuje organizatorom w dniu eliminacji.

Opiekunowie zobowiązani są do przekazania organizatorowi tekstu wystąpienie(wersja pisemna lub elektroniczna ) w związku z przygotowaniem do druku pokonkursowego informatora(wraz z adnotacją wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów sprawozdawczych.

 VII Świadczenia organizatora

 1. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczniów oraz dyplomy z podziękowaniem dla opiekunów.

 2. Nagrody rzeczowe, talony zakupowe i książki dla wszystkich uczestników konkursu.

 3. Poczęstunek.

Uwaga! Regulamin konkursu oraz jego organizacja są zgodne z zasadami organizacji finału ogólnopolskiego, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – szczegóły : www.pttk.pl

WSKAZÓWKI DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO KONKURSU:

 1. Najlepiej, gdy krasomówca wybiera temat sam. Wtedy tak naprawdę mówi z głębi serca, przekaz jest naturalny, a w związku z tym przekonujący.

 2. Jeśli nauczyciel podsuwa pomysł, to powinien interesować ucznia.

 3. Należy pamiętać, że krasomówca to nie recytator ani nie aktor. Jednak jest ważna zdolność improwizacji.

 4. Krasomówca nie gestykuluje w sposób przesadny, zachowuje się swobodnie, umiejętnie operuje mimiką i gestem - to również elementy oddziaływania na słuchacza.

 5. Ważny jest dobór tematu-temat powinien współgrać z osobowością i zainteresowaniami mówcy, być stosowny do wieku.

 1. Należy zwrócić uwagę na wygląd mówcy, strój stosowny do sytuacji i treści wystąpienia.

 2. Zbędne są rekwizyty np. fotografie, jednak gdy rekwizyt stanowi integralną część wystąpienia, jest w sposób szczególny uzasadniony może stać się dodatkowym walorem wystąpienia.

Zalecana lektura:

1.J .Janicka M. Michalik L. Nowak -Chomicz, Ziemia Mińska jakiej nie znamy - 15 lat ogólnopolskich konkursów krasomówczych w powiecie mińskim , Wyd. PTTK.2011 r.

2.Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Podstawy retoryki klasycznej, Wyd. 1998 r.

3.J.Z. Lichański,Retoryka. Historia, teoria,praktyka, T.I,Wyd.. Dig, Warszawa 2007 r.

 

Dodatkowe informacje